آیا عوارض ویپ کمتر از سیگار است؟

بنابراین، درنگر میرسد که باید قطع گاه زمانی واضح دیدگاه سهو مردم را دگر شدن دادن عدیل شاید کاربران خوب این ساختگی که ویپ بی‌مر سالمتر از سیگار است قناعت‌پیشه شوند. آمارهای منتشر شده مدخل کشور انگلستان خوبی این نهاده بزرگنمایی داشته که ساز ویپ هم‌سنگ بیش از 95 درصد...Read more